POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alufire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łysomicach ul. Warszawska 64 A, tel. +48 56 674 88 11, biuro@alufire.pl.

 

Jeśli jest Pan/Pani naszym klientem:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji umowy, i/lub działań przed jej zawarciem świadczenia usług związanych ze złożoną reklamacją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora i poprawy funkcjonalności tych usług, celach archiwizacyjnych i statystycznych, dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową, realizacji i rozliczenia otrzymanego wsparcia publicznego w ramach zawartej umowy na realizację projektu(jeśli dotyczy)– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np.

 • firmy kurierskie, transportowe,podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowefirmy audytowe i konsultingowe,
 • podmioty świadczące usługi IT i cloud,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu

w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z umową,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
  szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (jeśli dotyczy),
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.*

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,  w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem*

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

 

Jeśli jest Pan/Pani kandydatem do pracy:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i/lub przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. c RODO, tj. na podstawie Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.),
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i/lub przyszłych rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez art. 221 1 Kodeksu Pracy jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych wymaganych przez Administratora może skutkować niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacji na dane stanowisko pracy,
 • dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu,
 • dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa oraz firmy świadczące usługi IT i cloud oraz inne podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowana uczestnictwem w rekrutacji prowadzonej u nas to proszę do CV dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych*rekrutacji prowadzonej Alufire spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Łysomicach.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Jeśli jest Pan/Pani kontrahentem lub pracownikiem naszego kontrahenta:

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:

– prawidłowej realizacji zamówienia (umowy) i/lub podjęcia działań przed zleceniem zamówienia (zawarciem umowy), w tym np. celach kontaktowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

– ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją zamówienia (umowy) oraz dochodzenia i obrony ewentualnie powstałych reklamacji czy ogólnych roszczeń, w związku z nieprawidłową realizacją zamówienia (zawartej umowy), w celach archiwizacyjnych (np. dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), statystycznych – w celach poprawiania jakości zlecanych usług i dostaw – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa (wykonania nałożonych przez przepisy prawa, obowiązków Administratora), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, czy dostępu do informacji publicznej,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, a także:

– banki, firmy audytowe i konsultingowe,

– firmy świadczące usługi IT i cloud, w tym administratorzy poczty elektronicznej,

– i inne podmioty mogące uczestniczyć w realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub z Pani/Pana strony internetowej lub też od Pani/Pana Pracodawcy lub strony internetowej Pani/Pana Pracodawcy (innego Administratora), w związku z podjętymi działaniami w celu nawiązania współpracy między dwoma różnymi podmiotami gospodarczymi, a także jeśli Pani/Pan jest osobą reprezentującą dany podmiot gospodarczy – ze źródeł publicznie dostępnych, tj. ewidencji gospodarczych CEIDG lub KRS,
 • kategorie odnośnych danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym zakresie: imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub pełniona funkcja u danego podmiotu gospodarczego (np. Prezes Zarządu, Wspólnik, pełnomocnik), nazwa i adres siedziby (placówki) Pracodawcy, dane kontaktowe w zakresie pełnionych zadań służbowych (nr telefonu i adres e-mail poczty służbowej), a także w uzasadnionych przypadkach specyfiki wykonywanego zadania (zlecenia), możliwe inne informacje (np. numer identyfikacyjny danego uprawnienia),
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania realizacji zamówienia (zawartej umowy), a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zamówienia (wykonaniem umowy),

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek zlecenia i prawidłowego wykonania zamówienia (zawarcia i realizacji umowy),
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Jeśli jest Pan/Pani Wykonawcą składającym oferty w postępowaniu PZP i „zapytań ofertowych” :

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli Pani/Pana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

– realizacji umowy i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,

– przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO,

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub:

– instytucje udzielające wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu przez Administratora,

– banki, firmy audytowe i konsultingowe, biura rachunkowe

– firmy świadczące usługi IT i cloud, pocztowe, kurierskie,

– inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych,

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
  • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego dla Administratora w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

 

Jeśli otrzymuje Pan/Pani  od nas oferty marketingowe:

 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, wysyłki ofert Administratora i/lub podmiotów z nim współpracującychoraz wysyłki korespondencji okolicznościowej  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,

2) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i uczestniczące w realizacji celów dla których zostały zebrane Pai/Pana dane (usługi pocztowe, IT, cloud)

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,oraz prawo do przenoszenia danych,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych i handlowych.

 

Jeśli skontaktowaliśmy się z Panią/Panem  w odpowiedzi na wypełnienie formularza kontaktowego:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora w celu odpowiedzi/reakcji na zgłoszenie,
 • otrzymywania ofert marketingowych, korespondencji okolicznościowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,podmioty będące zaangażowane w kontakt,

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania przyczyny dla której Pan/Pani się skontaktował się z Administratorem nie dłużejniż 2 lata, a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, kopii, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu,w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 

Jeśli jest Pan/Pani osobą zarejestrowaną do strony internetowej:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • udostępniania Panu/Pani katalogu naszych produktów w formacie umożliwiającym wykorzystanie w materiałach projektowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienia korzystania z usług świadczonych przez Administratora, poprawy i optymalizacji funkcjonalności usług Administratora, śledzenia w celach analitycznych zainteresowania Pani/Pana naszym produktem, ochrony danych handlowych Administratora, w celach archiwizacyjnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f   RODO,
 • w celu otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych korespondencji okolicznościowej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO *

2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji usługi, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak np.firmy audytowe i konsultingowe, podmioty świadczące usługi IT i cloud, 

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu

w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z umową,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu (jeśli dotyczy),
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • a w zakresie otrzymywania ofert marketingowych, ofert handlowych, korespondencji okolicznościowej, od momentu wyrażenia Pani/Pana zgody do momentu odwołania tej zgody.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,w przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych – posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych oznacza, że nie będzie Pan/Pani mogła korzystać z katalogu naszych produktów 

 

 Jeżeli jest Pan/Pani gościem w naszej siedzibie

1) to informujemy, że  teren jest monitorowany w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2) zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni od momentu zarejestrowana,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu

5) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych